Krigsförbandsövning på HMS Spica, år 1985

I september 1985 åker Hans Sundgren 28 år, från Västerås ut till Gålö för att mönstra på torpedbåten Spica igen. Det är en krigsförbandsövning i 52:e robotbåtdivisionen.

Hans är inkallad i 22 dagar från den 11 september till den 4 oktober.

Spica vid krigsförtöjningsplats någonstans i Stockholms skärgård.
Del av information.

KFÖ/85 och MARÖ/85

I juni får Hans brev från divisionschefen för 52:a robotbåtsdivisionen, som består av robotbåtar av typ Norrköping och torpedbåtar av typ Spica. Brevet ger information om krigsförbandsövningen, exempelvis:

  • "Övningen kommer att indelas i två perioder med en ledig helg (1985-09-20 kl 1500 -- 1985-09-22 kl 2400) som enda avbrott. Den första perioden kommer i stort sett att innehålla fackutbildning/fackövningar och den senare förbandsövningar inkl tillämpningsskede.
  • "Vi kommer under den första perioden att vara baserade i Hårsfjärdsområdet. Större delen av den andra perioden kommer vi att vara baserade i Roslagen för att sedan avrusta och rycka ut i Hårsfjärdsområdet igen."
  • "Den 9–26 september är ett utbildningsskede med mobövningar och förbandsutbildning."
  • "Den 26–27 september genomförs en förövning inför den stora slutövningen. Målsättningen är att under enkla former öva och pröva sambands- och stridsledningsfunktionen samt öva enkla sjökrigsföretag."
  • "Den 28 september – 2 oktober genomförs slutövningen som benämns MARÖ-85 (Marin övning 1985)."
  • "Den 2–4 oktober sker avrustning och utryckning."
Mössmärke för reservgruppbefäl.

Mössmärke

När Hans avslutade sin värnpliktstjänstgöring 1977 blev han befordrad från korpral till furir. När han nu hämtar ut sina blåkläder får han ett mössmärke som visar att han är reservgruppbefäl.

Jämförelse med tidigare mössmärke som värnpliktig korpral, från 1977.
Spica utlöper på linje tillsammans med robotbåtar av klassen Spica-II.

Utlöpning från Gålö

Spica övar tillsammans med robotbåtar.

Spica blir omkörd av HMS Piteå som blivit ombyggd från torpedbåt (T138) till robotbåt (R138).
Babords och styrbords signalmän på signalbryggan. Skeppsnummer 02 Stefan H och skeppsnummer 01 Hans S.

På signalbryggan

Hans har skeppsnummer 01 även vid denna övning, liksom vid värnplikten 1977 och vid övningarna 1981, 1986 och 1987.

Skeppsnummer 02.
Hans' fickdagbok år 1983.

Dagbok

Hans skriver dagbok under sin tid på Spica. Eftersom han inte har någon liten fickkalender för år 1985 använder han kalendern för år 1983 och skriver på tomma sidor.

Hans' anteckningar i fickdagboken, vecka 37, 11-15 september 1985.
HMS Virgo i låg fart.

Systerbåten Virgo

Under övningen bildar Spica en rote tillsammans med HMS Virgo T126.

Signalman har hissat klot på styrbords sida. Ett klot indikerar att fartyget har ankrat.
HMS Virgo T126.
Spica passerar HMS Älvsborg M02.

Minfartyget Älvsborg

Även minfartyg deltar i övningen.

Fyra torpedbåtar förtöjda någonstans i Stockholms skärgård.
Brevkuvert adresserat till Hans, från pappa Sture.

Brev via fältpost

Under den 22 dagar långa tjänstgöringen i försvaret, är Hans ledig endast en helg den 21-22 september. Han får brev till sin fältpostadress från flera personer, bland annat pappa och mamma.

Pappa Sture har sparat ett gammalt fältpostmärke som han använder för brevet till Hans. Det fungerar alldeles utmärkt. Ett svarsmärke gäller då för en vikt om högst 500 g, enligt Wikipedia.

En fältpostadress ska bestå av: Personnummer | Namn | "Fältpost" + fältpostadress. Hans har fältpostadressen 99-3683 under denna krigsförbandsövning.

Inkallelseorder med fältpostnumret angivet.
Svarsmärke för fältpost, poststämplat i Linköping.

Fältpostverksamheten upphör år 2008.

Förberedelse för att ladda torped i torpedtub.

Förberedelse för torpedskjutning

Torpeder hämtas från bergrum och förs in i torpedtuben.

Strax innan skjutning avlägsnar torpedofficeren tubens frontlock.
Utskjutning från främre babords torpedtub.

Torpeden i vattnet

Babords främre tub avlossas och tråden börjar hasplas ut. Den trådstyrda Torped 61 drivs av väteperoxid och kan färdas 20 km.

Efter torpedskjutning ska den 7 meter långa torpedtuben fettas in med vapenfett, för att vara beredd för ny torped. Torpedtubernas diameter på 53 cm gör att inte alla är lämpliga för uppgiften.

Styrbords främre tub avlossas.
Hans har krupit in i torpedtuben och börjat fetta in den.
HMS Spica förtöjd vid holme.

Väntan på anfallsorder

Spica ligger förtöjd och maskerad vid holme i skärgården, i avvaktan på anfallsorder.

Förtöjning vid krigsförtöjningsplats efter att Spicas flotte först skickas iland med manskap som kan ta emot förtöjningstampar.
Vila vid rems- och lysraketstället.
Torpedtub lyfts bort för att göra plats för minor på minräls.

Ombestyckning till minor

Spica kan ombestyckas från torpeder till minor. Då uppsöker man ett bergrum med kran och lyfter bort torpedtuberna. Därefter placeras minor på däckets minräls.

Att montera bort och montera dit torpedtuberna är ett krävande arbete då skruvförbanden i skrovet inte alltid passar.

Manövreringsövning där det gäller att komma nära en frälsarkrans så att manskapet kan plocka upp den med båtshaken.
Helikopter HKP 4 akter om HMS Spica.

Övning tillsammans med flygvapnet

Marinen och flygvapnet samverkar med helikoptrar HKP 4 och flyg.

Flygplanet SK60 gör en överflygning.
I väntan på uppgifter vilar Hans på brygghustaket.

Norrtälje

Ibland kan man koppla av på brygghustaket.

Färd in mot Norrtälje hamnbassäng.
En transportfärja passerar mellan Spica och Virgo.

Möten med civila fartyg

Både färjor och fraktfartyg korsar Spicas färd.

Spica passerar handelsfartyg på babords sida.
Solen går ner bakom skeppsklockan på signalbryggan.

Avrustning och utryckning

Den 2 oktober avslutas slutövningen MARÖ-85. Därefter sker avrustning och utryckning.

Krigsförbandsövningen är över den 4 oktober.

Besättningslistan, del av.

Besättning under KFÖ-85

Besättningen på HMS Spica består av 27 personer under övningen.

Raden med Hans' uppgifter i besättningslistan.
Besättningslista HMS Spica KFÖ 1985.
Skepps­nummer Befattning Typ Grad Del av namn
901 Fartygschef (FC) Stamanställd Örlogs-kapten Wes
902 Sekond (S) Reservofficer Kapten And
903 Stridslednings-officer (SLO) ? Kapten Ste
904 Artilleriofficer (AO) Reservofficer Kapten Per
905 Torpedofficer (TO) ? Löjtnant Enq
937 Navigeringsstyrman (NS) Stamanställd Kapten Nil
961 Maskintjänstchef, chief (MTjC) Stamanställd Kapten Jön
11 Pjäsbefäl (PB) Reservofficer Sergeant Gus
21 Maskinuppbördsman (MU) ? Löjtnant Kar
34 Torpeduppbördsman (TU) ? Löjtnant Wah
1 Signalmatros Värnpliktig Furir Sun
2 Signalmatros Värnpliktig Hol
3 Signalmatros Värnpliktig Ols
4 Tele Värnpliktig Möl
6 Rrm Värnpliktig Joh
12 Artillerimatros (AM) Värnpliktig Furir And
13 Matros Värnpliktig Jön
22 Mate Värnpliktig Sergeant Wör
23 Motormekaniker Värnpliktig Mor
24 Motormekaniker Värnpliktig Kro
26 Elmekaniker Värnpliktig Jac
32 Radiosignalist Värnpliktig Furir Gus
33 Radiosignalist Värnpliktig Tån
36 Torpedmekaniker Värnpliktig Korpral Söd
37 Eldledningstekniker Värnpliktig Sergeant Nor
41 Kock Värnpliktig Sah
42 Kock Värnpliktig Hel

Foto-information

Fotograf

Hans Sundgren, om inte annat anges.

Kamera

Agfamatic 2000

Film

Kodakchrome 110 positive slide 13x17 mm.

Digitalisering

Hans Sundgren

Filmscanner

Nikon Super Coolscan 5000 ED