Mönstringsgenomgång på HMS Spica, år 1987

Den 21–22 maj 1987 gör Hans Sundgren 30 år, en 2-dagars mönstringsgenomgång som signalman på torpedbåten HMS Spica T121.

Hans erhåller en order om militärtjänstgöring två månader före han ska inställa sig.

Order om militärtjänstgöring

I mars hämtar Hans ut ett rekommenderat brev med mottagningsbevis på posten. Det är en "Order om militärtjänstgöring jämlikt värnpliktslagen".

Han är beordrad att inställa sig vid "BUSSHÅLLPLATSEN VÄSTERHANINGE STATION" den 21 maj klockan 10:00. Han ser också att det är en 2-dagars övning med utryckning dagen efter. Dessutom står det att han har befattningsnummer 001 vilket betyder 1:e signalman. Däremot framgår inte vilket fartyg han ska tjänstgöra på.

Ordern innehåller bland annat följande information:

 • MILITÄRÄRENDE. Får ej eftersändas till utlandet.
 • Denna order berättigar till fri resa inom riket till inställelseplatsen resp från utryckningsplatsen vid färd med tåg i 2 klass.
 • Utebliven inställelse medför ansvar enligt värnpliktslagen.
 • Underrätta snarast din arbetsgivare om den förestående militärtjänstgöringen.
Utsidan av det rekommenderade brevet som även gäller som biljett på bland annat SJ:s tåg och SL:s lokaltrafik.
Plastmapp med dokument och ID-bricka.

Plastmapp och ID-bricka

När Hans anländer till inställelseplatsen har han med sig tjänsgöringskort, terminslönekort samt ID-bricka i den blåa plastmapp han erhållit tidigare.

Hans' ID-bricka.
Utsikt från signalbryggan när HMS Spica passerar utsidan av Gålö. | Det finns inga bilder från denna mönstringsgenomgång år 1987. Detta foto är taget i september 1985 under krigsförbandsövning.

Mönstringsgenomgång

Hans lämnar arbete och bostad i Västerås torsdagen den 21 maj för en kort övning tillsammans med sina besättningskamrater. Det har nu gått 10 år sedan han först mönstrade på HMS Spica.

Mönstringsgenomgång (MG), är en kort form av krigsförbandsövning (KFÖ). Under ett par dygn ska de besättningen tillresa, utrustas, övas, avrustas och återvända till bostaden. Denna övning genomförs med 4 torpedbåtsbestättningar tillsammans med stab och lag.

Målsättningen med mönstringsgenomgången är att med förband och korta mobiliseringstider öva mobilisering och huvuduppgift i strid.

I ordern om militärtjänstgöring benämns övningen som "mobiliseringsgenomgång" men när Hans får brev från chefen för torpedbåtsdivisionen benämns övningen för "mönstringsgenomgång". Där framgår också att övningen kommer att innefatta både artilleri- och torpedskjutning.

Brev med instruktioner från chefen för torpedbåtsdivisionen.
Varianter av headset som Hans använde på HMS Spica.
• Hjälm med hörlur och strup-mikrofon (1981).
• Hörlur med strup-mikrofon (1985).
• Hörlur med mun-mikrofon (1986).

Internkommunikation

En stor del av torpedbåtens besättning har mikrofon och hörlurar för internkommunikation. Det finns flera kommunikationskanaler av principen "alla-hör-alla". Signalmatros Hans är knuten till kanalen för manövrering och navigation.

För att tala på "sin" kanal trycker han in en push-to-talk-knapp. Hans' knapp finns på en dosa som han håller i vänsterhanden. Han kan därmed signalera med signallampan i högerhanden och samtidigt, vid behov, trycka ner "push-to-talk" för att prata på internkanalen.

På signalbryggan använder Hans olika headset, beroende på vad som finns tillgängligt och i viss mån beroende av väder.

xxx.

Sveriges beredskap är god

Efter 2 dagars övningar är Hans imponerad över vad besättningen utfört. Som civilister anlände till inställelseplats, embarkerade sitt fartyg där de utrustades, för att sedan genomföra stridsövningar.

Allt detta på kort tid.

Ljudinspelningar

Hans har ingen kamera med sig under övningen, men han tar med sig en batteridriven kassettbandspelare.

Med tillåtelse av befälet ombord får Hans spela in internkommunikation som inte är hemlig.

Hans ansluter bandspelaren till "sin" kanal, det vill säga kanalen för manövrering och navigation.

Kassettbandsfodral med 30 minuters speltid per sida.

Högsta fart

Torpedbåten navigerar utomskärs och manöverofficeren begär högsta hastighet. Ordern från ManO lyder: "Samtliga framåt elva och fyra". Det betyder att alla tre gasturbinerna; styrbord, mitten och babord, ska gå med varvtalet 11.400 varv i minuten.

De tre gasturbinerna av typ Bristol-Siddeley Proteus är kopplade till hydrauliskt ställbara propellerblad av typ KaMeWa. Därför är ordet "framåt" viktigt i sammanhanget.

Beordrar "högsta fart"

Det är 2 verksamheter som kommunicerar:

 • ManO: Manöverofficeren, på bryggan.
 • Maskin: Maskincentralen.
Transkription
ManO Maskin
Maskin, samtliga framåt elva och fyra.  
  Samtliga framåt elva och fyra.
Kassettband med 30 minuters speltid per sida.

Losskastning Gålö

Torpedbåten Spica startar upp gasturbinerna och kastar loss från hemmabasen Gålö i Stockholms södra skärgård.

Losskastning Gålö

HMS Spica kastar loss från Gålö. Det är 4 verksamheter som kommunicerar:

 • ManO: Manöverofficeren, på bryggan.
 • Maskin: Maskincentralen.
 • Navigation: Navigationsofficer i stridsledningscentralen.
 • Halvdäck: Losskastningspersonal på halvdäck.
Transkription
ManO Maskin Navigation Halvdäck
      Halvdäck kopplat.
  Maskin kopplat.    
Ja.      
Starta upp de båda yttre.      
  Starta upp de båda yttre.    
  Start styrbords.    
  Start babords.    
    ManO.  
    Det ligger en färja med dykarbeten syd Marbäling. Vi har fått en signal om att vi ska reducera farten där vid passage om vi går den vägen.  
Ja.      
  De båda yttre uppstartade och klara.    
Ja      
På styrbords framåt en halv.      
  Styrbords framåt en halv.    
      Kan vi kasta loss akter?
Ja, loss akter.      
      Uppfattat.
Styrbords back två.      
  Styrbords back två.    
Styrbords stopp.      
  Styrbords stopp.    
Styrbords framåt två.      
  Styrbords framåt två.    
Styrbords back två.      
  Styrbords back två.    
Styrbords framåt två.      
  Styrbords framåt två.    
Styrbords framåt en halv.      
  Styrbords framåt en halv.    
Styrbords back två.      
  Styrbords back två.    
Styrbords framåt en halv.      
  Styrbords framåt en halv.    
Båda back tre.      
  Båda back tre.    
Båda back två.      
  Båda back två.    
Babords stopp.      
  Babords stopp.    
      Halvdäck bryter.
Ja.      
Kassettband i fodral.

Optisk signalering med HMS Virgo

Torpedbåten kastar loss Gålö för en kort färd till Huvudholmen. Signalman Hans Sundgren utför optisk signalering med Virgo.

HMS Spica T121 avgår från Gålö samt optisk signalering med HMS Virgo T126

Det är 5 verksamheter som kommunicerar:

 • ManO: Manöverofficeren, på bryggan.
 • Fartygschef: Fartygschefen bredvid ManO på bryggan.
 • Maskin: Maskincentralen.
 • Signalman: Optisk signalman (Hans), utomhus på brygghuset.
 • Halvdäck: Losskastningspersonal på halvdäck.
Transkription
ManO Fartygschef Maskin Signalman Halvdäck
        Ja ManO, kommer vi gå direkt Huvudholmen?
Ja.        
        Vet du vilken sida? Styrbord eller?
Gissningsvis babord.        
        Ja uppfattat.
Signalman.        
      Ja.  
Tar du tre korta sedan när vi backar ut. När springet går så drar du tre korta i hornet.        
      Ja.  
    De båda yttre uppstartade och klara.    
Ja.        
Loss akter.        
Babords back två.        
    Babords back två.    
        Ska vi kasta loss akter?
Ja, loss akter.        
        Uppfattat.
  Går det?      
Babords stopp.        
    Babords stopp.    
        Ja, det är loss akter.
Babords back två. Tre korta.      
    Repetera.    
På babords back två.        
  Babords back två.    
  Ryker där ja.      
Avge namnsignal i babord signalman.        
      Utbytt namnsignal med Virgo.  
Ja.        
Kassettband.

Förtöjning Gålö samt optisk signalering med Virgo och Vega

Torpedbåten förtöjer Gålö och signalman Hans Sundgren utför optisk signalering.

Förtöjning Gålö samt optisk signalering

HMS Spica T121 förtöjer Gålö och signalman Hans Sundgren utför optisk signalering med HMS Virgo T126 och HMS Vega T125. Det är 5 verksamheter som kommunicerar:

 • ManO: Manöverofficeren, på bryggan.
 • Fartygschef: Fartygschefen bredvid ManO på bryggan.
 • Maskin: Maskincentralen.
 • Signalman: Optisk signalman (Hans), utomhus på brygghuset.
 • Halvdäck: Losskastningspersonal på halvdäck.
Transkription
ManO Fartygschef Maskin Signalman Halvdäck
Signalman, till Virgo.        
Signalman.        
Signalman.        
      Ja, signal.  
Ja signalman, till Virgo det är hon som ligger babord akter då va: "Förtöjer Gålö, varsko klar".        
      "Förtöjer Gålö", sedan?  
"Förtöjer Gålö, varsko klar".        
Just nu går Virgo in för att lasta ombord sina minor. I väntan så förtöjer vi på Gålö. Vi går in och förtöjer vid en av pirarna på Gålö. Förtöjer med babordssidan. Slut.        
        Ja halvdäck kopplat.
        Sa ni babord?
Babord, ja.        
      Virgo har fått meddelandet.  
Ja.        
  Signalman, vad sa Vega? [fartygschefen har uppmärksammat att signalman mottager optisk signal från Vega]      
Babords back ett.        
    Babords back ett.    
Håll an akter.        
Båda back två.        
    Båda back två    
Förtöj så.        
Båda stopp.        
    Båda stopp.    
Släck av.        
      Från Vega: "Vi väntar på Hårsfjärden efter navövning".  
Uppfattat. Till Vega: "Samling Hårsfjärden klockan 12:00".        
      Ja.  
    Maskin bryter.    
Ja.        
        Signalman.
        Halvdäck bryter.
Hans' krigsplaceringsorder.

Ny krigsplaceringsorder 1990

År 1990 får Hans en krigsplaceringsorder med inställelseplats Luleå. Det finns en förbandskod och befattningsnummer angivet men Hans vet inte vad det innebär.

På ordern är angivet: "Får uppvisas endast för militär myndighet, transportbefäl och biljettkontrollör.".

Hans behöver dock aldrig visa upp krigsplaceringsordern för någon.

Brev från Mellersta Värnpliktskontoret om krigsplacering.

Krigsplacering upphör 1994

År 1994 får Hans ett brev som anger att hans krigsplacering har upphört. Han tillhör nu personalreserven.

Brevet inleds med: "Din militära krigsplacering har upphört. Förstör tidigare erhållen krigsplaceringsorder.".

Brevet avslutas med: "Du kan komma att inkallas till tjänstgöring utan att ha erhållit ny krigsplaceringsorder.". Det blir dock aldrig aktuellt för Hans.

HMS Spica på väg in mot Västerås.

Framtiden för HMS Spica

År 1987 kan Hans inte föreställa sig att han 29 år senare, som 59-åring, ska få åka med torpedbåten igen. Han får till och med vara med om att åka båten ända in till sin hemstad; Västerås.

HMS Spica blir nämligen ett museifartyg med behörighet att ta passagerare.

Efter en mobiliseringsövning 1987 tas HMS Spica ur operativ drift. Hon tas över av Marinmuseum i Karlskrona, där hon har sin hemmahamn fram till och med 2002.

Som museifartyg har HMS Spica en besättning av frivilliga ur Föreningen T121 Spica Vänner.